تبلیغات کلیکی در گوگل Google AdWords

پنل 25 دلاری گوگل ادوردز


 
4,370,000 ریال

اعتبار اکانت 25$
مدیریت رایگان پنل دارد
تعداد کلمات کلیدی 5 کلمه
حداکثر تعداد کاربر ورودی 100-500 نفر
حداقل هزینه یک کلیک(دلار) 0,05


پنل 50 دلاری گوگل ادوردز


 
8,750,000 ریال

اعتبار اکانت 50$
مدیریت رایگان پنل دارد
تعداد کلمات کلیدی 5 کلمه
حداکثر تعداد کاربر ورودی 1000-2000 نفر
حداقل هزینه یک کلیک(دلار) 0,05


پنل 100 دلاری گوگل ادوردز


 
17,500,000 ریال

اعتبار اکانت 100$
مدیریت رایگان پنل دارد
تعداد کلمات کلیدی نامحدود
حداکثر تعداد کاربر ورودی 2000-3000 نفر
حداقل هزینه یک کلیک(دلار) 0,05


پنل 250 دلاری گوگل ادوردز


 
43,750,000 ریال

اعتبار اکانت 250$
مدیریت رایگان پنل دارد
تعداد کلمات کلیدی نامحدود
حداکثر تعداد کاربر ورودی 3000-5000 نفر
حداقل هزینه یک کلیک(دلار) 0,05


پنل 500 دلاری گوگل ادوردز


 
87,500,000 ریال

اعتبار اکانت 500$
مدیریت رایگان پنل دارد
تعداد کلمات کلیدی نامحدود
حداکثر تعداد کاربر ورودی 6000-8000 نفر
حداقل هزینه یک کلیک(دلار) 0,05


پنل 1000 دلاری گوگل ادوردز


 
175,000,000 ریال

اعتبار اکانت 1000$
مدیریت رایگان پنل دارد
تعداد کلمات کلیدی نامحدود
حداکثر تعداد کاربر ورودی 8000-10000 نفر
حداقل هزینه یک کلیک(دلار) 0,05