هاستینگ

شرط بازگشت پول

2000 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای


 
250,000 ریال

50 گیگابایت پهنای باند
9 دامنه ی جانشین
بک‌آپ ماهانه


١٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای


 
170,000 ریال

30 گیگابایت پهنای باند
8 دامنه ی جانشین
بک‌آپ ماهانه


500 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای


 
90,000 ریال

15 گیگابایت پهنای باند
6 دامنه ی جانشین
بک‌آپ ماهانه


٢٠٠ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای


 
60,000 ریال

6 گیگابایت پهنای باند
5 دامنه ی جانشین
بک‌آپ ماهانه


50000 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای


 
10,000,000 ریال

300 گیگابایت پهنای باند
بینهایت دامنه ی جانشین
بک‌آپ ماهانه


٢۵٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای


 
7,000,000 ریال

150 گیگابایت پهنای باند
بینهایت دامنه ی جانشین
بک‌آپ ماهانه


١٠٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای


 
450,000 ریال

100 گیگابایت پهنای باند
بینهایت دامنه ی جانشین
بک‌آپ ماهانه


5000 مگابایت هاست لینوکس حرفه ای


 
380,000 ریال

75 گیگابایت پهنای باند
10 دامنه ی جانشین
بک‌آپ ماهانه